Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ.

Εγχειρίδιο εμπορικών μισθώσεων : μετά το Ν. 4242/2014 / Χαράλαμπος Δ. Παπαδάκης. - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014.

Το αντικείμενο του έργου είναι οι εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν από τον πρόσφατο Ν. 4242/2014. Ο άνω νόμος εισάγει διαφορετικό εν μέρει δίκαιο για τις εμπορικές μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του (28/2/2014), διαφοροποιεί δε το ισχύον δίκαιο του Π.Δ. 34/1995 για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Έτσι καθιερώνονται δύο δίκαια που διέπουν το θεσμό των μισθώσεων αυτών με μόνο κριτήριο το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Το βιβλίο έχει συντονισθεί με την άνω ρύθμιση και γι’ αυτό έχει χωριστεί σε δύο μέρη (παλαιές και νέες μισθώσεις) για διευκόλυνση του αναγνώστη. Και οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος έχουν διασπαστεί σε δύο ενότητες με σημείωση κάτω από κάθε διάταξη αν ισχύει ή όχι στη συγκεκριμένη ενότητα ή εάν έχει τροποποιηθεί. Το έργο έχει οργανωθεί με στόχο τη διευκόλυνση των αναγνωστών (δικαστών και δικηγόρων). Για την επίτευξη του ιδίου στόχου το έργο ολοκληρώνεται με εκτεταμένα ευρετήρια αλφαβητικά και διατάξεων νόμων και νομοθετικών κειμένων.

9789605681951


Εμπορικές μισθώσεις--Ελλάδα
Μισθώσεις--Ελλάδα

347.453
Koha by