Βαθρακοκοίλης, Βασίλης Αντ.

ΕΡΝΟΜΑΚ : ερμηνεία, νομολογία αστικού κώδικα (κατ' άρθρο) / Τόμος ΣΤ', ημίτομος Β', Κληρονομικό δίκαιο. Άρθρα 1871-2035 και ο εισαγωγικός νόμος αστικού κώδικα. Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη. - Αθήνα : [χ.ό.] 2010.

347.042
Koha by