Αστικός κώδιξ : ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία, βιβλιογραφία / Τόμος X, Κληρονομικό δίκαιο (άρθρα 1871-2035 ΑΚ). Αστικός κώδικας Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου. - Αθήνα : Δίκαιο & Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας, 1998.

347.042
Koha by