Πίψου, Λήδα Θ.

Αναγκαστική εκτέλεση για παράλειψη ή ανοχή πράξεως κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ / Λήδα Θ. Πίψου. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 1992. - xix, 536 σ. ; 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

9603010324


Δικονομία (Δίκαιο)--Ελλάδα
Εκτελέσεις (Δίκαιο)--Ελλάδα
Πολιτική δικονομία--Ελλάδα

347.952
Koha by